Przetargi

Ogłoszenie o przetargu:

Miejski Ośrodek Kultury w Policach, ul. Siedlecka 1a, 72-010 Police ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
BUDOWA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ POD NAZWĄ ENERGIA WOKÓŁ NAS DLA TRANSGRANICZNEGO OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZALESIU

1.    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona jest na stronie internetowej: www.mokpolice.pl, www.bip.police.pl
2.    Przedmiotem  zamówienia jest BUDOWA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ POD NAZWĄ ENERGIA WOKÓŁ NAS DLA TRANSGRANICZNEGO OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZALESIU
3.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych
4.    W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Z postępowania wyklucza się wykonawców , którzy spełniają przesłanki w art.24 Ustawy Pzp. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy ,którzy spełniają warunki w art.22 ust Pzp 6.2.1 .posiadają wiedzę i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku : warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadające zakresem przedmiotowi zamówienia tj. której głównym zakresem były roboty polegającej na budowie i organizacji przedmiotu zamówienia o podobnym charakterze o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każdy ( słownie pięćdziesiąt tysięcy) oraz na potwierdzenie dołączy referencje na każdą z robót wymienionych w oświadczeniu.

5.   Podstawy wykluczenia określa art.24 ustawy PZP
6.   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a.  Wykonawca  przystępując do udziału w postępowaniu składa ofertę wraz z wymaganymi  przez Zamawiającego  oświadczeniami  oraz  dokumentami   potwierdzającymi   spełnianie   warunków
udziału w postępowaniu;
b.   ocena  spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się  będzie poprzez  sprawdzenie    kompletności,   poprawności  oraz  aktualności  złożonych   oświadczeń  i dokumentów – metoda
spełnia / nie spełnia.
8.   Wadium w wysokości 6 000 PLN należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
9.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
–   cena oferty brutto – 70%
–   doświadczenie – 30%
10. Oferty  należy   składać  w  sekretariacie   Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach,
72-010  Police,  ul. Siedlecka 1a (pokój  nr 104) do dnia 16.09.2016 r. do godz. 10:00.
11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2016 r. o godz. 12:00 w sali nr 5 w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, 72-010 Police, ul. Siedlecka 1a.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
15. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 02.09.2016r.