AKTUALIZACJA – przetarg nieograniczony – DOPOSAŻENIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ “ENERGIA WOKÓŁ NAS” DLA TRANSGRANICZNEGO OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZALESIU O EKSPONATY POD NAZWA “OGRÓD WODY”

Ogłoszenie o przetargu: Miejski Ośrodek Kultury w Policach, ul. Siedlecka 1a, 72-010 Police ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: DOPOSAŻENIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ “ENERGIA WOKÓŁ NAS” DLA TRANSGRANICZNEGO OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZALESIU O EKSPONATY POD NAZWA “OGRÓD WODY”

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona jest na stronie internetowej: www.mokpolice.pl, www.bip.police.pl

2. Przedmiotem zamówienia jest DOPOSAŻENIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ “ENERGIA WOKÓŁ NAS” DLA TRANSGRANICZNEGO OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZALESIU O EKSPONATY POD NAZWA “OGRÓD WODY”

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

4. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: Z postępowania wyklucza się wykonawców , którzy spełniają przesłanki w art.24 Ustawy Pzp. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy ,którzy spełniają warunki w art.22 ust Pzp, posiadają wiedzę i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku : warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadające zakresem przedmiotowi zamówienia tj. której głównym zakresem były roboty polegającej na budowie i organizacji przedmiotu zamówienia o podobnym charakterze o wartości nie mniejszej niż 60 000 zł brutto każdy ( słownie sześćdziesiąt tysięcy) oraz na potwierdzenie dołączy referencje na każdą z robót wymienionych w oświadczeniu.

5. Podstawy wykluczenia określa art.24 ustawy PZP

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a. Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu składa ofertę wraz z wymaganymi przez Zamawiającego oświadczeniami oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
b. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez sprawdzenie kompletności, poprawności oraz aktualności złożonych oświadczeń i dokumentów – metoda spełnia / nie spełnia.

7. Wadium w wysokości 7 000 PLN należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

8. Termin wykonania zaówienia: 49 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu pod inwestycję

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: – cena oferty brutto – 70% – doświadczenie – 30%

10. Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, 72-010 Police, ul. Siedlecka 1a (pokój nr 104) do dnia 09.08.2017 r. do godz. 10:00.

11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2017 r. o godz. 10:30 w sali nr 5 w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, 72-010 Police, ul. Siedlecka 1a.

12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 26.07.2017r.

 

Załączniki:

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wróć do: Przetargi