Dom Kultury + w Policach!

Miejski Ośrodek Kultury w Policach znalazł się wśród pięćdziesięciu domów kultury ,których wnioski złożone w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017, zostały pozytywnie rozpatrzone. Jesteśmy jedynym domem kultury w województwie zachodniopomorskim, który w 2017 roku będzie realizował projekt Narodowego Centrum Kultury. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie.

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działają. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego owocować ma stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej. 

Pierwsza część zadania będzie obejmowała: przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w naszej społeczności lokalnej; opracowanie i udostępnienie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw, zgodnie z zasadą przejrzystości i równego traktowania podmiotów je zgłaszających oraz dokonanie – w oparciu o te zasady – wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw. Druga część zadania obejmuje: realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 inicjatyw w oparciu o przedłożony uprzednio do NCK plan ich realizacji oraz ewaluację zadania uwzględniającą wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy.

Loga NCK

 (źródło: www.nck.pl)

Wróć do: Domy Kultury Plus