Cennik

Zajęcia artystyczne

Cennik opłat za zajęcia w Amatorskim Ruchu Artystycznym w MOK Police na ROK SZKOLNY 2019/2020

LP.nazwa koła
zainteresowań
Ilość zajęć w tygodniustawka podstawowa miesięcznazniżka
50% *
drugie dziecko *karnet roczny
(płatne do końca września)
jednorazowa wejściówka
2 zajęcia
1.Balet2 (każda grupa)100,0050,0050,00900,00
2.Plastyka145,0022,5022,50400,00
3.Perkusja2120,0060,0060,001100,00
4.Wokalne140,0020,0020,00350,00
5.Ceramika145,0022,5022,50400,00
6."Smokuś" dla najmłodszych260,008,00
7.Warsztaty - Decupage60,00
8.Warsztaty - Scrapbooking50,00
9.Warsztaty Foto - Tomasz Łój50,00
10.Warsztaty
Ceramika - ZALESIE dorośli dla "Nest Art"
100,00
11.Warsztaty
Ceramika ZALESIE dorośli
130,00
12.Wynajem SALI PRÓB230,00 / os270,00
13.Teatr Elipsa3bezpłatnie
14.Zespół Pieśni i Tańca "Policzanie"2bezpłatnie
15.Rękodzieło1bezpłatnie
16.Formacja wokalna - PP662bezpłatnie
17.Zespół Folklorystyczny BALBINY1bezpłatnie
18.Chór CANTORE JUVENTUM2bezpłatnie

Regulamin Uczestnictwa w Zajęciach Amatorskiego Ruchu Artystycznego (zespoły, grupy, warsztaty, zajęcia indywidualne) w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.

 1. Postanowienia ogólne; definicje
  1. Niniejszy Regulamin, zw. dalej „regulaminem”, obowiązuje na zajęciach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Policach od dnia 28.08.2019r.
  2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
   • Zajęciach – należy przez to rozumieć zespoły, grupy, warsztaty, zajęcia indywidualne itp. odbywające się w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego organizowanego przez MOK
   • MOK – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Kultury w Policach
   • Sali – należy przez to rozumieć salę lub inne miejsce, w którym odbywają się zajęcia
   • Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę, która bierze udział w zajęciach prowadzonych w MOK
   • Instruktorze – należy przez to rozumieć osobę, która prowadzi zajęcia
   • Cenniku – należy przez to rozumieć aktualny na dzień wprowadzenia regulaminu cennik zajęć płatnych dostępny na stronie internetowej i recepcji MOK.
 2. Uczestnictwo w zajęciach
  1. Zgłoszenie udziału w zajęciach odbywa się poprzez złożenie deklaracji, której wzór stanowi załącznik do regulaminu, zw. dalej „deklaracją”.
  2. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez MOK, w celach:
   • rekrutacyjnych,
   • informacyjnych,
   • marketingowych,
   • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MOK,
   • kontroli prawidłowości realizacji postanowień regulaminu,
   • dochodzenia ewentualnych uprawnień i roszczeń,
   • związanych z ochroną w przypadku dochodzenia od MOK roszczeń przez osoby trzecie,
   • przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty,
   • przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
  3. W przypadku uczestników niepełnoletnich, do przestrzegania regulaminu zobowiązani są uczestnicy oraz ich opiekunowie prawni.
  4. Zgłoszenie na zajęcia dokonywane jest przez portal strefazajec.pl oraz wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie deklaracji uczestnictwa znajdującej się na stronie internetowej strefazajec.pl w panelu uczestnika i stronie mokpolice.pl lub osobiście poprzez wypełnienie i podpisanie deklaracji znajdującej się w recepcji MOK lub u instruktora prowadzącego zajęcia.
  5. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby kontynuujące zajęcia.
  6. MOK ma prawo do skreślenia z listy uczestników i zakazu wejścia na zajęcia osobom zakłócającym porządek, osobom utrudniającym prowadzenie zajęć lub w jakikolwiek inny sposób naruszających regulamin. W powyższych sytuacjach opłata nie podlega zwrotowi.
  7. W sali podczas mogą przebywać wyłącznie uczestnicy, instruktorzy i pracownicy MOK. Pozostałe osoby, w tym np. rodzice, najbliższa rodzina, znajomi, nie mogą przebywać podczas zajęć w sali.
  8. Postanowień punktu 8 powyżej nie stosuje się w przypadku zajęć wymagających obecności rodzica bądź opiekuna prawnego oraz zajęć specjalnie przygotowanych dla gości.
  9. Każdy uczestnik może otrzymać zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach w danym czasie. W celu wydania zaświadczenie należy zgłosić wniosek w sekretariacie MOK lub wysłać e-mail na adres: mok@mokpolice.pl
  10. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku podczas trwania zajęć, chyba, że instruktor prowadzący wyrazi zgodę.
  11. W przypadku rezygnacji z zajęć, należy zgłosić ten fakt instruktorowi lub w recepcji MOK. Rezygnacja nastąpi z końcem miesięcznego okresu rozliczeniowego.
 3. Organizacja zajęć
  1. Uczestnik powinien stawić się w siedzibie MOK przed rozpoczęciem zajęć, w celu przygotowania się do nich.
  2. W przypadku niedyspozycji instruktora, MOK ma prawo zorganizować zastępstwo, bez konieczności informowania uczestników o zmianie.
  3. W przypadku małej liczby osób w grupie, MOK ma prawo zamknąć grupę lub jednorazowo odwołać zajęcia. W tym przypadku osoby, które opłaciły odwołane zajęcia lub zajęcia, które nie odbędą się z powodu zamknięcia grupy, otrzymają zwrot pieniędzy za te zajęcia.
  4. Obowiązkiem uczestnika zajęć tanecznych jest zmiana obuwia przed wejściem do sali. Instruktor może nie pozwolić na udział w zajęciach w obuwiu niszczącym lub brudzącym podłoże w sali ćwiczeń.
 4. Bezpieczeństwo
  1. MOK nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy pracowników MOK i Instruktorów.
  2. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie uczestnika od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
  3. Zabrania się przebywania w sali bez zgody instruktora. Podczas zajęć należy podporządkować się poleceniom instruktora.
  4. Osoby przebywające w siedzibie MOK zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych wg odrębnych instrukcji oraz zachowania czystości i poszanowania mienia.
  5. Osoby, które oczekują na rozpoczęcie zajęć przebywają w miejscach do tego wyznaczonych, nie zakłócając innych zajęć w MOK.
  6. MOK nie ponosi odpowiedzialności za posiadane lub pozostawione przez uczestnika w siedzibie MOK przedmioty.
  7. W siedzibie MOK obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków.
  8. Zabrania się wprowadzania do siedziby MOK zwierząt, rowerów oraz wnoszenia przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla mienia lub osób.
 5. Opłaty
  1. MOK oferuje dla uczestników zajęcia bezpłatne oraz odpłatne.
  2. Listę zajęć odpłatnych i nieodpłatnych wraz określeniem poszczególnych stawek określa cennik opłat, stanowiący załącznik do regulaminu, będący jego integralną częścią.
  3. W przypadku karnetów, opłata za zajęcia została skalkulowana przy uwzględnieniu ustawowych dni wolnych od zajęć szkolnych (przerwy świąteczne, ferie, długie weekendy itp.), w związku z czym, przy wykupieniu karnetu miesięcznego lub rocznego, za brak zajęć w dni ustawowo wolne od zajęć szkolnych nie należy się zwrot opłaty.
  4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach odpłatnych jest wykupienie karnetu miesięcznego, rocznego lub wejściówki jednorazowej.
  5. Wpłaty należy dokonywać do 20. dnia każdego miesiąca, w recepcji MOK – gotówką lub kartą płatniczą lub poprzez płatności elektroniczne w portalu strefazajec.pl
  6. Zwolnienie z opłat za miesiąc uczestnictwa przysługuje, gdy sytuacja losowa np.: przewlekła choroba, wypadek lub inne zdarzenie losowe uniemożliwia uczestniczenie w zajęciach nieprzerwanie przez cały miesiąc i fakt ten zostanie zgłoszony prowadzącemu zajęcia.
  7. Istnieje możliwość skorzystania ze zniżek za drugie i kolejne dziecko oraz za drugie i kolejne zajęcia.
  8. MOK zastrzega możliwość zmiany wysokości opłat.
  9. Na prośbę uczestnika wystawiamy fakturę VAT – dyspozycję należy zgłosić na recepcji MOK.
  10. Zniżki na zajęcia nie łączą się.
  11. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.
 6. Postanowienia ogólne
  1. Uczestnicy każdorazowo będą informowani o zmianach w regulaminie, poprzez stronę internetową oraz ustnie przez instruktora.
  2. W przypadku braku akceptacji zmiany zapisów w regulaminie w terminie 14 dni od daty zmiany, możliwa jest rezygnacja z udziału w zajęciach oraz otrzymanie zwrotu opłat za zajęcia odbywające się na podstawie zmienionego regulaminu.
  3. W celach promocyjnych MOK możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć, w których bierze udział uczestnik, na podstawie pisemnej deklaracji uczestnika w zajęciach.
  4. W przypadkach losowych, które wyjątkowo nie pozwalają na stosowanie się do przepisów Regulaminu, uczestnik, opiekun lub instruktor może wnioskować o odstępstwo od regulaminu do dyrektora MOK.

 

Do pobrania:

Deklaracja rodziców 2019/20 – docx
Deklaracja rodziców 2019/20 – pdf